Treball de recerca

El treball de recerca pertany a la part diversificada del currículum del batxillerat (la normativa vigent que el regula es troba en el Decret 142/2008).

El paper del treball de recerca dins del currículum és important per dos motius:

  • D’una banda, té un vessant formador en el sentit que permet que l’alumnat s’iniciï en les tasques de recerca i li facilita el desenvolupament d’un conjunt de capacitats que, posteriorment, li seran d’utilitat per continuar la seva formació.
  • D’altra banda, té un vessant certificador, ja que la qualificació obtinguda per l’alumnat en la realització d’aquest treball representa un 10 % de la nota global del batxillerat.

No es tracta tant de realitzar una gran investigació com d’aplicar diferents procediments i els coneixements que s’han anat adquirint. En la realització del treball, l’alumne estarà assessorat per un professor que farà el seguiment, el tutoritzarà i amb el qual mantindrà entrevistes de forma periòdica al llarg del seu desenvolupament.

L’alumne serà avaluat tenint en compte el treball (50%), la presentació oral (20%) i l’actitud que ha mostrat al llarg de la recerca (30%). El treball permetrà comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa, ja que s’avaluarà la maduresa de l’alumne pel que fa a la iniciativa, el rigor, l’ordre, la constància i la capacitat individual per a recórrer a les fonts d’informació més adients per al treball.

Fitxa de Proposta de Tema TDR

Dossier del Treball de Recerca 2016