Interdisciplinarietat a l’Aula

El projecte per a implementar la interdisciplinarietat al currículum de l’Escola Pia de Catalunya neix de la política segona de la VI Assemblea. Els seus objectius demanaven elaborar una proposta d’evolució en la implementació del currículum per a totes les escoles en la línia de flexibilitzar-lo i de propiciar l’assentament definitiu d’un treball interdisciplinari i competencial a totes les etapes. Aquesta implementació ha d’afavorir l’aposta per la inclusió, com a element d’abordatge de la diversitat, en la didàctica aplicada a les nostres aules.

El projecte busca fer avançar l’aplicació de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya que demana, en la seva proposta didàctica, una pràctica educativa que, enfront d’un currículum extens i reiteratiu; prioritzi els coneixements nuclears bàsics de cada àrea, proposats sempre des d’objectius clars, concrets i avaluables. Demana també una aplicació seqüencial que dugui el docent a planificar amb consciència estratègica, alhora que faciliti al discent la comprensió dels objectius i el procés pautat que ha de guiar el seu aprenentatge. Un tercer element clau de la pràctica didàctica és el treball en interacció de grup: l’enfoquem, ara, en assegurar la dimensió social de la interacció en l’aprenentatge i la cooperació com a hàbit fonamental lligat als processos d’Ensenyament – Aprenentatge (E-A). La proposta d’aplicar aquest projecte a cada escola significa per tant concretar i avançar en la línia de l’Estil Metodològic.

El projecte vol ampliar els escenaris didàctics en l’aplicació del currículum, implementant un espai que possibiliti la interdisciplinarietat. Alhora, ha de permetre i facilitar el disseny d’una estructura que consagri la interacció cooperativa en grup com a entorn d’aprenentatge idòniament competencial i de treball de les actituds i habilitats. Els escenaris dissenyats han de poder ser aplicats en cada una de les realitats escolars a partir de fer créixer el propi projecte educatiu.
La didàctica de treball a les aules ha de propiciar el desenvolupament de les competències. Per fer-ho cal plantejar l’E-A com un procés que aporti sentit a les tasques i activitats encomanades, que desvetlli interès en l’alumnat (més enllà de la curiositat) i que opti decididament per activitats que facilitin l’aprenentatge significatiu. El treball competencial exigeix en última instància plantejar aprenentatges útils, contextualitzats i que aportin valor des de diferents disciplines o àrees de manera integrada. El treball de les competències s’encamina a la construcció de sabers situats, més enllà de la retenció d’informació i de la producció de coneixement; aprenentatges que s’acostin a la complexitat de la vida i la convivència contemporània.

Volem crear espai per construir sabers contextualitzats, partint de la cooperació en la interacció d’equip i desenvolupar plenament la didàctica marcada per l’Estil Metodològic. Ens proposem una estructura adaptable de la distribució del currículum en un espai i temps que possibiliti didàctiques interdisciplinàries amb metodologies que permetin el disseny, la programació i l’avaluació des d’una concepció integrada i global de les diferents àrees en el procés d’E-A. Aquesta proposta és el marc comú de què ens dotem per a desenvolupar una estructura de distribució curricular que faci possible el treball interdisciplinari a les aules.

La finalitat última i primera d’aquest projecte és avançar cap a una educació per a la vida, treballant les capacitats necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una societat complexa i canviant.

Aquest projecte marca primer les finalitats (el per a què), en fixa els objectius (el què) i concreta i esquematitza la conceptualització pedagògica (el com) que suporta la proposta i el model proposat d’aplicació del currículum. Finalment detalla per a cada etapa educativa la proposta de mínims per a l’aplicació del model en la distribució temporal i d’àrees de cada una.