CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

PERMET

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues

El curs de formació és presencial. No es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives. 

REQUISITS

Per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

CONTINGUT

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.

Els alumnes que ja tinguin realitzat un cicle formatiu de grau mitjà i que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional només han de cursar les matèries de la part comuna.

Els alumnes que no tinguin realitzat cap cicle formatius de grau mitjà o si que el tinguin però volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de diferent família professional han de cursar les matèries de la part comuna i dues de la part específica.

Matèries específiques a distància

En qualsevol cas, la formació de les matèries de la part específica es farà  mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC). L’alumne rebrà suport per part del centre per fer els tràmits necessaris i el posterior seguiment acadèmic.

L’Institut Obert de Catalunya, un cop qualificada la matèria o matèries, trametrà una certificació de la qualificació obtinguda, al centre on l’alumne segueix la resta del curs de formació específic, per tal que la incorpori a l’expedient acadèmic.

La relació de les matèries del curs és la següent:

Matèries de la part comuna

Llengua catalana i castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Història (només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Opció A

Matèries

·         Dibuix tècnic

·         Física

·         Tecnologia Industrial

 

Famílies professionals:

·         Arts gràfiques

·         Edificació i obra civil

·         Electricitat i electrònica

·         Energia i aigua

·         Fabricació mecànica

·         Fusta, moble i suro

·         Imatge i so

·         Indústries extractives

·         Informàtica i comunicacions

·         Instal·lació i manteniment

·         Maritimopesquera

·         Tèxtil, confecció i pell

·         Transport i manteniment de vehicles

·         Vidre i cerámica

·         Prevenció de riscos professionals

 

Opció B

Matèries

·         Biologia

·         Ciències de la terra i del medi ambient

·         Quimica

 

Famílies professionals:

·         Activitats físiques i esportives

·         Agrària

·         Imatge personal

·         Indústries alimentàries

·         Química

·         Sanitat

·         Seguretat i medi ambient

·         Serveis socioculturals i a la comunitat

·         Prevenció de riscos professionals

 

Opció CMatèries

·         Economia de l’empresa

·         Geografia

·         Psicologia i sociologia

·         Segona llengua estrangera

 

Famílies professionals:

·         Administració i gestió

·         Comerç i màrqueting

·         Hoteleria i turisme

·         Informàtica i comunicacions

·         Serveis socioculturals i a la comunitat

·         Seguretat i medi ambient

·         Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció D

Matèries

·         Educació física i una de les matèries següents:

·         Biologia

·         Ciències de la terra i del medi ambient

·         Química

 

Famílies professionals:

·         Activitats físiques i esportives

·         Cicles d’ensenyaments esportius

 

QUALIFICACIONS

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. La nota final del curs   serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries i haurà de ser igual o superior a 5. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

DURADA

–  300 hores de formació entre les matèries comunes i els específiques

–  d’octubre a maig.

HORARIS I PREUS

Tardes

Dilluns, dimarts i dijous de les 15,15 a les 19,15h

Preus: a consultar via e-mail o a la secretaria acadèmica del centre

 

INSCRIPCIÓ

·         Full d’inscripció a la secretaria del centre o descarrega’l aquí:

      Full matrícula Escola Adults 2015-2016 80.8 KB

·         Fotocòpia del DNI

·         Fotocòpia de la targeta de la SS

·         Foto recent

·         IBAN amb número de compte

·         Fotocòpia del títol de cicle formatiu de grau mitjà si l’alumne n’ha cursat un.