Departament Psicopedagògic

El nostre model d’escola neix del desig de viure la diferència com una oportunitat que ens permet crear situacions enriquidores per a tots. Treballem per a una escola inclusiva que es transforma en un espai d’acollida en el qual es respecta, s’exigeix i, per damunt de tot, s’estima.

L’Escola Pia d’Igualada, fidel als seus orígens i caràcter calassanci, proposa un model educatiu obert, acollidor i inclusiu. Aquest model es fonamenta i és possible gràcies a una organització en què el Departament Psicopedagògic ocupa un lloc privilegiat.

Amb el suport d’aquest Departament, l’escola treballa amb la finalitat de  dotar-se d’eines, estratègies i recursos perquè  l’alumne pugui seguir el seu procés d’aprenentatge d’acord amb el seu nivell i capacitat, sense descuidar  el seu procés maduratiu emocional i social.

Organització del departament: 

Cap de Departament:  Anna Font, psicòloga i  psicopedagoga.

Àmbit d’Educació Infantil i Primària:

 • Laura Jiménez, logopeda i psicopedagoga.
 • Mireia Vilarrubias, logopeda i mestre d’educació especial.

Àmbit de secundària

 • Anna Font, psicòloga i psicopedagoga.
 • Teresa Munell, professora d’atenció a la diversitat.
 • Mario Sánchez, professor d’atenció a la diversitat.
 • Sílvia Soteras, professora d’atenció a la diversitat. 

OBJECTIUS:

 1. Orientar i assessorar els educadors sobre el procés d’aprenentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials
 2. Vetllar per un bon traspàs d’informació entre els diferents cursos, etapes.
 3. Assessorar i col·laborar en l’elaboració del Pla d´Acció Tutorial.
 4. Assessorar i atendre de forma individualitzada els alumnes i les seves famílies davant una problemàtica psicopedagògica.
 5. Realitzar, a totes les etapes, proves psicopedagògiques (aptituds, hàbits d’estudi, lectoescriptura, autoestima, atenció, interessos professionals…) per detectar, prevenir, diagnosticar i orientar davant dificultats d’aprenentatge, trastorns conductuals o de personalitat, alumnes amb necessitats educatives especials, situacions de desestructuració familiar i/o absentisme.
 6. Vetllar per la correcta aplicació del Protocol per a alumnes amb TDAH/dislèxia.
 7. Vetllar per la correcta aplicació del Protocol per a la detecció i gestió de l’assetjament escolar.
 8. Elaborar plans individuals i materials d’atenció a la diversitat.
 9. Coordinar-se i treballar conjuntament amb serveis externs: professionals de la salut (CDIAP, CSMIJ, EAP, CREDA, Serveis socials, psiquiàtrics i psicòlegs externs).

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Dirigida a:

 • Alumnes amb un retard significatiu de l’aprenentatge i/o dificultats en algunes àrees o matèries.
 • Alumnes amb altes capacitats .
 • Alumnes nouvinguts (Aula Acollida des d’Educació Infantil).

Organització:

 1. Comissió atenció diversitat.
 2. Reforç psicopedagògic i suport dins de l’aula ordinària (Educació Infantil i Primària).
 3. Reforç en petit grup i suport psicopedagògic a les matèries instrumentals, amb projectes TAC, per tal de poder fer un treball més individualitzat (ESO).