CURS D’ACCÉS DIRECTE A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

PERMET

Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d’acord amb l’opció cursada.

Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).

Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

El curs de formació específic és presencial. No es podrà expedir el certificat        d’haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives i de la tutoria.

REQUISITS

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

CONTINGUT

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.

La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

H/set CT HS AR EE
 Part comuna (l’alumnat les ha de cursar totes)
 Llengua Catalana 3 x x x x
 Llengua Castellana 3  x  x  x  x
 Llengua Anglesa  5  x  x  x  x
 Part específica (l’alumnat en cursarà 2)
 Matemàtiques (Obligatori) 4 x x x x
 Física – Tecnologia  4  x  x
 Química – Biologia  4 x  x
 Economia d’Empresa  4  x
 Psicologia i Sociologia  4  x
 Expressió Plàstica  4  x
 Ciències de l’Esport (I)  4  x
 Tutoria (Obligatori)  4  x  x  x  x

 

Matèries opcionals a distància

La formació de les matèries de la part específica es farà  mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC). L’alumne rebrà suport per part del centre per fer els tràmits necessaris i el posterior seguiment acadèmic.

L’Institut Obert de Catalunya, un cop qualificada la matèria o matèries, trametrà una certificació de la qualificació obtinguda, al centre on l’alumne segueix la resta del curs de formació específic, per tal que la incorpori a l’expedient acadèmic.

QUALIFICACIONS

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. La nota final del curs   serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries i haurà de ser igual o superior a 5. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

DURADA

700 hores de formació entre les matèries comunes i els específiques

D’octubre a maig.

HORARIS I PREUS

Matins de dilluns a divendres  de les 9 a els 13h

Preus: a consultar via e-mail o a la secretaria acadèmica del centre

 

INSCRIPCIÓ

·         Full d’inscripció a la secretaria del centre o descarrega’l aquí:

      Full matrícula Escola Adults 2015-2016 80.8 KB

·         Fotocòpia del DNI

·         Fotocòpia de la targeta de la SS

·         Foto recent

·         IBAN amb número de compte

·         Fotocòpia del títol de cicle formatiu de grau mitjà que es posseeix